اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

: #266
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 6 خرداد 1394 12:26
تعداد بازدید کننده : 22439
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 می باشد بموجب نظامنامه اجرایی همین قانون دایره ای به نام ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات تحت نظر ثبت کل مملکتی شکل گرفت که پس از آن بموجب آئین نامه 1327 تحت عنوان اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات و پس از الحاق کشور ایران به کنوانسیون پاریس مصوب مصوب 1327 (برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی) بعنوان اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با دو اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و اداره مالکیت صنعتی تشکیل گردید. 


- قوانین و بخشنامه ها

- مدارک و مراحل تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
- مدارک و مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص
- مدارک و مراحل ثبت تاسیس شرکت سهامی عام
- مدارک و مراحل ثبت موسسه غیر تجاری
- مدارک و مراحل ثبت تغییرات
- راهنمای تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری
- راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
- راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (PDF)


- فرم های مربوطه
- سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات
- سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
- سایت روزنامه رسمی کشور
- پایگاه آگهی های ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی

 
“ اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ”