کارگزار خدمات حقیقی

: #136
تاریخ انتشار : یکشنبه, 4 آبان 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 4546
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کارگزار خدمات حقیقی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
  1. مشخصات فردی
  2. مشخصات تحصیلی
  3. اطلاعات باید شامل حوزه فعالیت - شرح فعالیت - تاریخ آغاز و پایان فعالیت باشد
  4. اطلاعات باید شامل نام مدرک - سال اخذ باشد
    • Reload بازآوری
    بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
“ کارگزار خدمات حقیقی ”